028

petit masqué

 

guépier nain - Samburu, Kenya